Reeglid

1. Ööklubi TEATER üldreeglid

1.1 Ööklubisse TEATER pääsevad vähemalt 21-aastased isikud. Ööklubi TEATER töötajatel on õigus kontrollida ööklubi külastaja vanust, mille tõendamiseks tuleb esitada isikut tõendav dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi ja sünniaeg või isikukood ning foto ja allkiri (nt pass, juhiluba, isikutunnistus).

1.2 Ööklubi TEATER külastaja riietus peab olema korrektne (“Dresscode” – “Casual or Smart” ).

1.3 Ööklubi TEATER jätab endale õiguse oma subjektiivse otsustuse alusel otsustada isikute lubamise või mittelubamise klubisse. Ööklubi TEATER  selleks volitatud töötaja keelduv otsus klubisse mittelubamise kohta on lõplik. Ööklubi TEATER vastav töötaja ei ole kohustatud oma otsust põhjendama.

 

2. Ööklubi TEATER külastaja kohustused

2.1 Ööklubisse TEATER sisenemisel võtab külastaja endale kohustuse järgida käesoleva sisekorraeeskirja nõudeid.

2.2 Ööklubi TEATER  külastajatel on keelatud:

2.2.1 siseneda ööklubisse TEATER relvaga või esemetega, mis võivad osutuda ohtlikuks  ööklubi külastajate ja töötajate elule või tervisele. Ööklubi TEATER relvi hoiule ei võta;

2.2.2 tuua ööklubisse TEATER laskemoona, lõhkematerjale, kergesti süttivaid aineid, mürkaineid või radioaktiivseid materjale;

2.2.3 sisenedes ööklubisse TEATER, omada, tarvitada, vahendada või müüa ööklubi TEATER ruumides narkootilisi või psühhotroopseid aineid, samuti nende lähteaineid.

2.3 Ööklubisse TEATER on oma jookide, samuti söökide kaasatoomine ja/või tarbimine keelatud.

2.4 Ööklubi TEATER ruumides on suitsetamine (kaasaarvatud elektrooniline sigaret) lubatud üksnes selleks ettenähtud kohas.

2.5 Ööklubis TEATER on ilma vastutava töötaja või omaniku kirjaliku nõusolekuta pildistamine keelatud.

2.6 Ööklubi TEATER külastaja on kohustatud käituma viisakalt ja lugupidavalt kaaskülastajate ning töötajate vastu. Käesoleva nõude rikkumisel on ööklubi töötajal õigus paluda rikkujal klubist lahkuda. Ööklubi TEATER töötaja vastav korraldus on lõplik ning külastajale täitmiseks kohustuslik.

2.7 Ööklubi TEATER külastaja, kes lõhub või rikub ööklubi inventari, on kohustatud hüvitama tema poolt tekitatud kahju täies ulatuses vastavalt kehtivale turuväärtusele. Joogiklaasi lõhkumise korral on klaasi lõhkuja kohustatud tasuma iga lõhutud klaasi eest 3 EUR, taldrikute ja muude nõude rikkumise eest 6 EUR iga lõhutud eseme eest.

 

2.8 Käesoleva sisekorraeeskirja punkti(de) rikkumisel ja klubist väljasaatmise korral ei ole ööklubi TEATER külastajal õigust nõuda piletiraha tagastamist.

 

3. Ööklubi TEATER õigused

3.1 Ööklubi TEATER töötajatel on õigus keelduda teenindamast isikuid, kes on ilmses alkoholijoobes, narkootiliste või psühhotroopsete ainete mõju all või ei sobi oma käitumise või riietuse poolest ööklubisse TEATER.

3.2 Ööklubi TEATER töötajatel on õigus kontrollida käesoleva sisekorraeeskirja nõuetest kinnipidamist ning selle eiramise või rikkumise korral keelduda külastajat ööklubisse lubamast, teenindamast või anda nimetatud külastajale korraldus ööklubist lahkuda. Ööklubi TEATER töötaja korraldused on lõplikud ja ei kuulu vaidlustamisele ning on külastajale täitmiseks kohustuslikud.

3.3 Ööklubi TEATER ei vastuta klubi ruumides järelevalveta jäetud asjade eest.

3.4 Ööklubi TEATER töötaja annab igale klubi külastajale temale kuuluva riideeseme garderoobi hoiule andmisel garderoobi numbri. Numbri tagastamisel ööklubi töötajale antakse külastajale üle hoiule antud riideesemed.

3.5 Garderoobi numbri kaotamise korral on ööklubi TEATER töötajal õigus nõuda numbri kaotajalt hüvitist 4 EUR

3.6 Ööklubi TEATER töötaja ei vastuta garderoobi jäetud väärisesemete, sularaha, jm. väärtuste eest.

3.7 Ööklubi TEATER garderoobi käekotte hoiule ei võeta.